CBSE XII TOPPERS

SESSION 2022-23

                                     

                                                BHAVESH PILLAI  (PCM)                       93 %

                                                SHRIYANSHI DALAKOTI(PCB)              91.4%
 

                                                KANUPRIYA BULE (OMMERCE)            89 %

Priya Raj Vishwakarma (Commerce)  94.8%
Viraj Mkhija  (PCM) 94.4 %
Arnav Jain  (PCB)  90.2 %