CBSE XII TOPPERS

SESSION 2021-22

                                      Priya Raj Vishwakarma (Commerce)                 94.8%
 

                                                              Viraj Mkhija  (PCM)                       94.4 %

 

                                                                  Arnav Jain  (PCB)                      90.2 %

Priya Raj Vishwakarma (Commerce)  94.8%
Viraj Mkhija  (PCM) 94.4 %
Arnav Jain  (PCB)  90.2 %